Ανιχνευτικά & διαγνωστικά εργαλεία

Α’ Τεστ: Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας. Το Α’ τεστ αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που ελέγχει τις πρώιμες μαθησιακές ικανότητες των παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και πρόκειται να πάνε στο δημοτικό.

Λογομετρο: Ψυχομετρικό εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης. Το Λογόμετρο είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης των δεξιοτήτων προφορικού λόγου καθώς και των δεξιοτήτων γραμματισμού για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Λάμδα τεστ: Ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Το Λάμδα τεστ είναι ένα λογισμικό με αυτοματοποιημένα αποτελέσματα που αξιολογεί την ταχύτητα αλλά και την ακρίβεια στις απαντήσεις των παιδιών, σε δοκιμασίες γραπτού και προφορικού λόγου.

Αθήνα τεστ: Ψυχομετρικό εργαλείο εντοπισμού δυσκολιών μάθησης Το Αθηνά Τεστ αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες Μάθησης, αξιολογώντας καίριους τομείς της ανάπτυξης παιδιών του νηπιαγωγείου αλλά και παιδιών έως τη Δ’ Δημοτικού.

Τεστ αναγνωστικής δυσκολίας ταφα: Ανιχνευτικό εργαλείο αξιολόγησης της αναγνωστικής ικανότητας. Το Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας από την Ε. Τάφα είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο που βοηθά στην αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, με σκοπό τον εντοπισμό εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική τους επίδοση.

RavenTest: Τεστ νοημοσύνης. Το Raven test κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δοκιμασίες ευφυΐας. Το τεστ Raνen εξετάζει εκλεκτικά ορισμένα στοιχεία νοημοσύνης τα οποία όμως είναι καθοριστικά για την αντιληπτική ικανότητα του ατόμου, με δοκιμασίες μη λεκτικής ικανότητας.

ΑνΟμιΛο 4: Ανιχνευτικό εργαλείου αξιολόγησης και αντιμετώπισης των δυσκολιών του λόγου., Το ΑνΟμιΛο 4 αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο, με το οποίο ο ειδικός μπορεί να ελέγξει το λόγο, την ομιλία, τη φωνή και τη ροή της ομιλίας παιδιών ηλικίας 3.9 έως 4.6 ετών.

M-CHAT: Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης της πιθανότητας εμφάνισης διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Το Μ-CHAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ειδικούς για εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος. Χορηγείται και βαθμολογείται συμπληρωματικά ως μέρος της αξιολόγησης του έλεγχου της ανάπτυξης του παιδιού.

Δοκιμασία γλωσσικής αντίληψης και έκφρασης: Εργαλείο αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων. Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης τωνγλωσσικών δεξιοτήτωνατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.

Pragmatic Language Observation Scale (PLOS). Κλίμακα Παρατήρησης Πραγματολογικής Γλώσσας. Η κλίμακα παρατήρησης της πραγματολογικής γλώσσας χρησιμοποιείται από τους ειδικούς ώστε να αξιολογήσουν τις καθημερινές προφορικές γλωσσικές συμπεριφορές των μαθητών.

THE PRAGMATICS PROFILE: Δημιουργία πραγματολογικού προφίλ. Μέσα από ερωτήσεις που αφορούν επικοινωνιακές λειτουργίες, την ανταπόκριση στην Επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη συζήτηση καθώς και το επικοινωνιακό πλαίσιο δημιουργείται το πραγματολογικό προφίλ παιδιών σχολικής ηλικίας.